Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

 

Termin złożenia przez rodzica w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do klasy I lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bolechowicach upływa 16 maja 2017 roku(godz.15.00).

Niezłożenie powyższego oświadczenia jest równoznaczna z rezygnacją z przyjęcia do klasy I lub oddziału przedszkolnego .

Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej szkoły/ w zakladce REKRUTACJA /lub w sekretariacie.

Lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do klasy I i oddziału przedszkolnego zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2017 roku ( do godz.15.00)

UWAGA!

1, 3 maja 2017r. - dni ustawowo wolne od pracy.

2 maja 2017r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Dyżury na świetlicy w godzinach 7.00-17.30.

Oddział przedszkolny czynny w godzinach 7.00-17.00.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie dzieci.

Dzień 31.10.2016 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu świetlica i grupy przedszkolne pracują normalnie.

 

 

 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie

Szkoły Podstawowej w Bolechowicach im. księcia Józefa Poniatowskiego

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość

Ślubowania Klas Pierwszych,

które odbędzie się 21.10.2016roku /piątek/ o  godzinie 11:00

w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

 

21.10.2016 roku/piątek/ w godzinach od 8:00 do 10:30 odbęda się obchody,

Święta Patrona Szkoły dla klas IV-VI.

                                                       Serdecznie zapraszamy!

 

 

Uczniowie klas IV,V,VI, którzy uzyskali średnią ocen 5,00 i wzorowe zachowanie na koniec roku szkolnego otrzymują jednorazowe stypendium dyrektora szkoły, płatne w kasie Urzędu Gminy po 15 VII 2016. Lista uczniów uprawnionych do stypendium jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawami podręczników na rok szkolny 2016/2017.

Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016.

Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
W ramach programu dyrektorzy szkół mieli czas na złożenie wniosku o dofinansowanie do organów prowadzących do 24 czerwca 2015 r.

Jak co roku, pragniemy prosić Państwa o wsparcie naszej Fundacji  "Edukacja- Rozwój -Środowisko" 1%-tem odpisu podatkowego.