Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

 

                                                      

Dla naszej szkoły 8 listopada 2019 roku był dniem wspomnień i refleksji nad mijającym czasem, nad tym co było, co z pewnością przynosi owoce w teraźniejszości. W tym dniu nasza szkoła zgromadziła szerokie grono  ludzi związanych z nią, bo  jest ona ich cząstką, skrawkiem ich życia, niezależnie od wieku i roli, jaką pełnili lub pełnią do tej pory. Szkoła gościła również sporą grupę przedstawicieli samorządu oraz Dyrektorów i Poczty Sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół.

Szanowni Państwo !


W dniach od 21 grudnia 2020 - do 1 stycznia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna.

21-22 grudnia – dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Ferie zimowe :

4 stycznia – 15 stycznia 2021 r.


Życzymy wszystkim udanego wypoczynku!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.

 

 

 

Szanowni Państwo  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zabierzowie zapraszają serdecznie mieszkańców Gminy Zabierzów do aktywnego udziału w akcji konkursowej pod hasłem „W domu nie musi być nudno-postaw na rodzinę”. Celem  ww. akcji jest zachęcenie uczniów z terenu Gminy Zabierzów oraz ich rodzin do aktywnego udziału w konkursach. Rozwijanie twórczości, wyobraźni, kultywowanie tradycji oraz propagowanie wspólnej aktywności rodzinnej.  Każdy może znaleźć coś dla siebie. 

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie

Szkoły Podstawowej im. Ks J. Poniatowskiego

w Bolechowicach

w związku z epidemią COVID-19

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do i ze szkoły.

 

            Dzieci przyprowadzane są do szkoły w następującej kolejności:

  • O godz. 7.40 – klasy I,  o godz. 7.45 – klasy II, o godz. 7.50 – klasy III,  7.55 – klasy IV.
  • Uczniowie klas I-IV wchodzą wejściem do nowego skrzydła /wejście przy kościele/.
  • Uczniowie klas I-IV po wejściu do szkoły przechodzą do szatni, gdzie zostawiają ubranie wierzchnie. Uczniowie nie zmieniają obuwia. Następnie uczniowie przechodzą do swoich klas zgodnie z planem lekcji i przydziałem sal/.
  • Uczniowie klas V-VIII wchodzą do szkoły wejściem do środkowej części budynku, nie korzystają z szatni, nie zmieniają obuwia. Ubrania wierzchnie zabierają ze sobą do sal.
  • Rodzic nie wchodzi z uczniem do szatni, ani na teren budynku. Pozostawia ucznia przy recepcji. Wyjątkiem są Rodzice uczniów klas I, którzy mogą w pierwszym miesiącu wchodzić z uczniem na teren szkoły - /maksymalnie jeden Rodzic na jednego ucznia/.
  • Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły ma na sobie środki ochrony osobistej w postaci maseczki ochronnej.

Opieka stomatologiczna nad uczniami szkół w Gminie Zabierzów

Informacja dla rodziców

 

 

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, ma na celu między innymi poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci, poprzez regularne wizyty w gabinecie stomatologicznym.

W ramach współpracy ze szkołami, w naszym gabinecie będą przeprowadzane badania jamy ustnej oraz podstawowe zabiegi profilaktyczne. Każde dziecko dostanie informację na piśmie o ewentualnej konieczności podjęcia leczenia. 

Z okazji Mikołajek Dyrekcja naszej szkoły składa, takie oto życzenia Wszystkim uczniom naszej szkoły:

https://www.youtube.com/watch?v=Aj_bqbQ6zb8

 

 

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.),sprawozdania finansowe za 2018 r.

Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach,

ul. Szkolna7, 32-082 Bolechowice

są zamieszczone na stronie BIP Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Zabierzowie.

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest: Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach,z siedzibą: 32-082 Bolechowice , ul. Szkolna 7,  telefon: 12 285 11 84. 

 

Jak co roku, pragniemy prosić Państwa o wsparcie naszej Fundacji  "Edukacja- Rozwój -Środowisko" 1%-tem odpisu podatkowego.