Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

 

Kształcenie na odległość –
zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 10 kwietnia b.r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r.

Szczegóły informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 

W związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o zawieszeniu zajęć w szkołach i przedszkolach, organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych oraz zamknięciu instytucji kultury, przyjmując za cel ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także działając w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, proszę o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie oraz w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy z wyjątkiem spraw pilnych.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

 

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że pojawiła się możliwość wznowienia działalności samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  na terenie Gminy Zabierzów od dnia 11 maja 2020 roku (poniedziałek) po raz kolejny zwracam się do Państwa z pytaniem czy bylibyście zainteresowani opieką. Deklarując chęć powrotu do przedszkola muszą mieć Państwo świadomość czynników zagrożenia zarówno dla dziecka, jego opiekunów, rodziców jak i innych osób, z którymi mogło dojść do kontaktów.

Jednocześnie zaznaczamy, iż w zależności od liczby zgłoszonych do opieki dzieci mogą zostać uruchomione tylko wybrane placówki przedszkolne.  Grupy te zostałyby utworzone z podziałem na wiek dzieci. Dowóz dziecka do wybranego przedszkola będzie należał do rodziców, również pracownicy przedszkola będą się zmieniali, dostawa posiłków w formie cateringu też może być wykonywana przez inną niż do tej pory firmę.

Proszę o odpowiedź w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja do godziny 20:00 na poniższe pytanie:

Czy Państwa dziecko będzie korzystać z zajęć opiekuńczych przedszkola od dnia 11 maja 2020 r. na warunkach określonych w Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Organ Prowadzący TAK/NIE*

Jeśli TAK – w jakich godzinach deklarują Państwo pobyt dziecka w przedszkolu ?

Informację proszę zgłaszać na adres e-mailowy szkoły: spbolechowice@interia.pl

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi GIS i MZ obowiązującymi w przypadku uruchomienia przedszkola.

 

 

Wytyczne GIS i MZ-1

Wytyczne GIS żłobki,przedszkola

 

Szanowni Państwo,

Kierując się wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego kraju z dnia 30 kwietnia 2020 r. (Wytyczne do obowiązkowego zapoznania się, są dołączone do niniejszej informacji), na spotkaniu Wójta Gminy Zabierzów z Dyrektorami szkół i przedszkoli w dniu 4 maja 2020 r., oceniliśmy, że nie jesteśmy w stanie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny przyjąć dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach od dnia 6 maja 2020 r. Musimy podjąć niezbędne kroki, aby w przedszkolach zostały spełnione wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Dlatego do dnia 18 maja 2020 r. Dyrektorzy szkół i przedszkoli samorządowych, przygotują przedszkola oraz ich pracowników na przyjęcie dzieci. Wszystkie kolejne decyzje i działania będą uzależnione od bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Równocześnie informujemy, że w zależności od liczby zgłoszonych do opieki dzieci, nie zawsze będziemy mogli zapewnić dziecku pobyt w tym przedszkolu do którego jest aktualnie zapisane- dowóz dziecka do wyznaczonego innego przedszkola będzie należał do rodziców, również pracownicy przedszkola będą się zmieniali, dostawa posiłków w formie cateringu też może być wykonywana przez inną niż do tej pory firmę.

Wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków.
                      

Dla naszej szkoły 8 listopada 2019 roku był dniem wspomnień i refleksji nad mijającym czasem, nad tym co było, co z pewnością przynosi owoce w teraźniejszości. W tym dniu nasza szkoła zgromadziła szerokie grono  ludzi związanych z nią, bo  jest ona ich cząstką, skrawkiem ich życia, niezależnie od wieku i roli, jaką pełnili lub pełnią do tej pory. Szkoła gościła również sporą grupę przedstawicieli samorządu oraz Dyrektorów i Poczty Sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Edukacji Zdalnej obowiązującym w Szkole Podstawowej  im.księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach.

 

REGULAMIN EDUKACJI ZDALNEJ

 

 

 Miło nam poinformować, że podczas akcji charytatywnych zorganizowanych przez naszą szkołę: „Kiermaszu ciast” (19.11) i „Niedzielnej zbiórki pieniędzy” (24.11) uzbieraliśmy kwotę 20 395,94 zł  oraz 85 euro i 6 funtów.
Kiermasz ciast –  3127,21 zł                                                                                                        
Niedzielna zbiórka pieniędzy –  17258,73 + 85 euro + 6 funtów 
Całość kwoty została wpłacona na konto Fundacji„Serce dla maluszka” i przeznaczona zostanie na udział w terapii genowej Zolgensma  chorego na  rdzeniowy zanik mięśni Kacperka Ryło. 
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w akcję Wolontariuszom oraz  Wszystkim Dobroczyńcom, którzy wsparli nasze akcje finansowo.
 
                  

W dniach 25 – 29.11.2019 w naszej szkole obchodziliśmy „Tydzień życzliwości”. Człowiek życzliwy, uśmiechnięty, serdeczny, koleżeński  zawsze znajdzie sprzymierzeńców i przyjaciół.  Bycie życzliwym  ma niezwykłą moc. W sposób szczególny w tym okresie propagowaliśmy i zachęcali uczniów do bycia życzliwym dla siebie i innych. Szkoła została  udekorowana plakatami z miłymi hasłami. Uczniowie pisali życzenia,pozdrowienia,miłe słowa do kolegów,koleżanek,które zawisły na „ Drzewku życzeń i pozdrowień”.Lekcje wychowawcze zostały poświęcone tej tematyce a uczniowie mieli sposobność sprawdzenia się w „Patrolach życzliwości".Mamy nadzieję, że bycie życzliwym stanie się naszą miłą,jakże wyczekiwaną,codziennością.

 

W 2020 roku Gmina Zabierzów znalazła się w gronie LAUREATÓW ogólnopolskiego rankingu Miejsca sprzyjające edukacji, zajmując VIII miejsce w kategorii gmin i miast od 20 do 100 tysięcy mieszkańców.

Miejsca sprzyjające edukacji, to ranking wskazujący samorządy gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli skorzystać z najwyższej jakości kształcenia. Ranking jest opracowywany przez Fundację Naukową EVIDENCE INSTITUTE we współpracy z pismem samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA.

Fundacja Naukowa EVIDENCE INSTITUTE, ma bogate doświadczenie międzynarodowe, a  kadra Fundacji zajmowała się realizacją największych badań oświatowych na świecie – PISA. Eksperci Evidence Institute związani są z czołowymi polskimi uczelniami i współpracują z instytucjami badawczymi z Europy i USA.

 

Dyplom za zajęcie VIII miejsca w konkursie:"Miejsce sprzyjające edukacji"

Opieka stomatologiczna nad uczniami szkół w Gminie Zabierzów

Informacja dla rodziców

 

 

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, ma na celu między innymi poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci, poprzez regularne wizyty w gabinecie stomatologicznym.

W ramach współpracy ze szkołami, w naszym gabinecie będą przeprowadzane badania jamy ustnej oraz podstawowe zabiegi profilaktyczne. Każde dziecko dostanie informację na piśmie o ewentualnej konieczności podjęcia leczenia. 

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.),sprawozdania finansowe za 2018 r.

Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach,

ul. Szkolna7, 32-082 Bolechowice

są zamieszczone na stronie BIP Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Zabierzowie.

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest: Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach,z siedzibą: 32-082 Bolechowice , ul. Szkolna 7,  telefon: 12 285 11 84. 

 

Jak co roku, pragniemy prosić Państwa o wsparcie naszej Fundacji  "Edukacja- Rozwój -Środowisko" 1%-tem odpisu podatkowego.