Logopeda szkolny  mgr Anna Zapała

 •  czwartek- 11.00  do 14.00

Pielęgniarka szkolna 

Beata Kuryło

środa-8:00-15:00

Pedagog  szkolny  mgr Renata Woch
 • poniedziałek –  8.00 -   9.00
 • wtorek               8.00 -  9.00    14.30-15.30
 • środa                9.00 -  10.00   13.30-14.30
 • czwartek           8.00 -  9.00
 • piątek              10.30 - 12.30
      Pedagog  szkolny  mgr Dorota Wojciechowska
 • poniedziałek      9.50 - 11.30    12.40-15.15
 • wtorek               12.40 - 14.20
 • środa                 8.00 - 8.45     12.40-14.20
 • czwartek            8.00 – 10.35
 • piątek                 8.00 -9.40      10.45-11.30

Pedagog szkolny mgr Anna Zarychta-Budzik

 • poniedziałek        8.00-13.30
 • wtorek                 10.00 -13.30  
 • środa                  12.30 -13.30
 • czwartek               8.30-14.00
 • piątek                   8.00-12.30

Doradca zawodowy mgr Anna Zarychta-Budzik

 •  poniedziałek      13.30-15.30
 •  środa                  9.00-12.30

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ w  BOLECHOWICACH .

ZADANIA OGÓLNOWYCHOWAWCZE

Dbałość o realizację obowiązku szkolnego

 • Kierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej dzieci wymagających przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego.

 • Ustalanie przyczyn dłuższych nieobecności uczniów.

 • Przeprowadzanie rozmów z wagarowiczami i ich rodzicami.

 • Analiza zwolnień od rodziców i lekarskich, w przypadku przedłużających się nieobecności.

Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozwoju fizycznego i psychicznego uczniów

 • Rozmowy z nauczycielami na temat dzieci wymagającychszczególnej opieki i innego traktowania.

 • Zestawianie grup dyspanseryjnych w porozumieniu z pielęgniarką szkolną.

 • Zapoznawanie uczniów- z różnymi formami relaksacyjnymi -zgłaszających takie zapotrzebowanie.

 • Zapoznawanie uczniów z przydatnymi technikami komunikowania się.

Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

 • Udzielanie indywidualnych porad rodzicom w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

 • Konsultowanie rodziców ze specjalistami, którzy mogą pomóc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Dążenie do integracji zespołów klasowych

 • Okresowe podsumowanie sytuacji wychowawczej w szkole, omawianie indywidualnych przypadków.

Współpraca z różnymi instytucjami.

 • Prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach zgłaszanych przez wychowawców i uczniów.

 • Zapraszanie psychologów na zajęcia integracyjne w klasach (w trudniejszych przypadkach).

PROFILAKTYKA

Rozpoznawanie sytuacji wychowawczej w klasach

 • Rozmowy z wychowawcami klas, sporządzanie listy uczniów z kłopotami w nauce, problemami wychowawczymi. rozmowy z uczniami na temat ich odbioru sytuacji w klasie, socjometria.
 • Analiza opinii, orzeczeń, skierowań pod kątem zawartych w nich zaleceń dla nauczycieli i rodziców.

Rozpoznawanie warunków domowych ucznia

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

Prowadzenie bloku profilaktycznego

 • Przeprowadzanie w klasach wybranych bloków tematycznych z programu (A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”, „7 kroków”, „Nasze spotkania”).

Organizowanie pomocy uczniom z mikrodefektami i zaburzeniami w rozwoju

 • Organizowanie pomocy rodzicom dzieci które mają trudności z prawidłowym realizowaniem obowiązku szkolnego.
 • Kierowanie uczniów z mikrodefektami na ćwiczenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na badania pod kątem dysleksji.
 • Kierowanie dzieci z wadami wymowy na badania i ćwiczenia logopedyczne.
 • Indywidualne zajęcia z dziećmi, które wymagają pomocy.
 • Konsultacje z nauczycielami, którzy prowadzą nauczanie indywidualne i rewalidacje.
 • Kierowanie uczniów specjalnej troski do odpowiednichszkół.
 • Zabezpieczanie programów i podręczników dla tych dzieci.
 • Organizowanie imprez Mikołajowych i z okazji Dnia Dziecka dla dzieci specjalnej troski.

Uczenie dzieci zachowań asertywnych

 • Zajęcia w klasach poświęcone uczeniu i trenowaniu asertywności.

INDYWUDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNA

 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom oraz rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.
 • Szczególna opieka nad uczniami pochodzącymi z rodzin patologicznych.

POMOC MATERIALNA

 • Poszukiwanie środków materialnych dla dzieci z rodzin najuboższych i zagrożonych patologią.
 • Kierowanie uczniów na kolonie z puli TPD, PCK, GOPS, CARITAS, itp.
 • Organizowanie dożywiania dzieci z rodzin ubogich.