ZADANIA OGÓLNOWYCHOWAWCZE

Dbałość o realizację obowiązku szkolnego

 • Kierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej dzieci wymagających przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego.

 • Ustalanie przyczyn dłuższych nieobecności uczniów.

 • Przeprowadzanie rozmów z wagarowiczami i ich rodzicami.

 • Analiza zwolnień od rodziców i lekarskich, w przypadku przedłużających się nieobecności.

Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozwoju fizycznego i psychicznego uczniów

 • Rozmowy z nauczycielami na temat dzieci wymagającychszczególnej opieki i innego traktowania.

 • Zestawianie grup dyspanseryjnych w porozumieniu z pielęgniarką szkolną.

 • Zapoznawanie uczniów- z różnymi formami relaksacyjnymi -zgłaszających takie zapotrzebowanie.

 • Zapoznawanie uczniów z przydatnymi technikami komunikowania się.

Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

 • Udzielanie indywidualnych porad rodzicom w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

 • Konsultowanie rodziców ze specjalistami, którzy mogą pomóc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Dążenie do integracji zespołów klasowych

 • Okresowe podsumowanie sytuacji wychowawczej w szkole, omawianie indywidualnych przypadków.

Współpraca z różnymi instytucjami.

 • Prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach zgłaszanych przez wychowawców i uczniów.

 • Zapraszanie psychologów na zajęcia integracyjne w klasach (w trudniejszych przypadkach).

PROFILAKTYKA

Rozpoznawanie sytuacji wychowawczej w klasach

 • Rozmowy z wychowawcami klas, sporządzanie listy uczniów z kłopotami w nauce, problemami wychowawczymi. rozmowy z uczniami na temat ich odbioru sytuacji w klasie, socjometria.
 • Analiza opinii, orzeczeń, skierowań pod kątem zawartych w nich zaleceń dla nauczycieli i rodziców.

Rozpoznawanie warunków domowych ucznia

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

Prowadzenie bloku profilaktycznego

 • Przeprowadzanie w klasach wybranych bloków tematycznych z programu (A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”, „7 kroków”, „Nasze spotkania”).

Organizowanie pomocy uczniom z mikrodefektami i zaburzeniami w rozwoju

 • Organizowanie pomocy rodzicom dzieci które mają trudności z prawidłowym realizowaniem obowiązku szkolnego.
 • Kierowanie uczniów z mikrodefektami na ćwiczenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na badania pod kątem dysleksji.
 • Kierowanie dzieci z wadami wymowy na badania i ćwiczenia logopedyczne.
 • Indywidualne zajęcia z dziećmi, które wymagają pomocy.
 • Konsultacje z nauczycielami, którzy prowadzą nauczanie indywidualne i rewalidacje.
 • Kierowanie uczniów specjalnej troski do odpowiednichszkół.
 • Zabezpieczanie programów i podręczników dla tych dzieci.
 • Organizowanie imprez Mikołajowych i z okazji Dnia Dziecka dla dzieci specjalnej troski.

Uczenie dzieci zachowań asertywnych

 • Zajęcia w klasach poświęcone uczeniu i trenowaniu asertywności.

INDYWUDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNA

 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom oraz rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.
 • Szczególna opieka nad uczniami pochodzącymi z rodzin patologicznych.

POMOC MATERIALNA

 • Poszukiwanie środków materialnych dla dzieci z rodzin najuboższych i zagrożonych patologią.
 • Kierowanie uczniów na kolonie z puli TPD, PCK, GOPS, CARITAS, itp.
 • Organizowanie dożywiania dzieci z rodzin ubogich.